DOKUMENTY


Upoważnienie Celne Sp. c. - Dokument w PDF upoważniający do działania bezpośredniego lub pośredniego do podejmowania wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.


Oświadczenie 33a VAT - Oświadczenie o aktualnej sytuacji prawnej podatnika (brak zaległości, brak postępowań egzekucyjnych i nie naruszalności prawa) przedkładane co 6 miesięcy, nie zbędne w celu odpraw z zastosowaniem Art. 33a VAT. (brak ważnego oświadczenia powoduje utratę możliwości odpraw w procedurze)


Powiadomienie US (art. 33a VAT) - Jednorazowe informacja przeznaczona dla urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik o zamiarze korzystania z procedury do wiadomości Urzędu. Informacja jest obligatoryjna natomiast możliwość korzystanie fakultatywne.


Powiadomienie UC (art. 33a VAT) - Jednorazowe informacja przeznaczona dla Urzędu Celno- Skarbowego (Oddziała Celny) w którym podmiot zamierza dokonywać odpraw celnych z zastosowaniem procedury uproszczonej do wiadomości Urzędu. Informacja jest obligatoryjna natomiast możliwość korzystanie fakultatywne.


Deklaracja świad. poch. - W przypadku braku informacji na fakturze sprzedaży, dokument podpisany przez producenta/eksportera przedkładany w Urzędzie celnym, potrzebny do wystawienia zwykłego świadectwa pochodzenia dla grupy krajów WTO . Podpisany czytelnie przez pracownika/właściciela wraz określeniem stanowiska jakie pełni w firmie.


Deklaracja EUR 1 - Dokument podpisany przez producenta/eksportera przedkładany w Urzędzie celnym, niezbędny do wystawienia preferencyjnego świadectwa pochodzenia EUR 1 dla krajów/grupy krajów z którymi UE ma podpisana umowę bilateralną lub multilateralną o stosowaniu preferencyjnego pochodzeniu towarów. Podpisany czytelnie przez pracownika/właściciela wraz określeniem stanowiska jakie pełni w firmie.